Geaccrediteerde nascholing
Menu

Adverteren in Dé Verpleegkundig Specialist

Het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist heeft een groot bereik onder verpleegkundig specialisten, in alle specialismen en werkzaam in de gehele breedte van de gezondheidszorg. Indien u geïnteresseerd bent in adverteren in Dé Verpleegkundig Specialist, neem dan contact op met Bas Bol via penningmeester@venvnvs.nl.

N.B.:

  • Neem voor adverteren geen contact op met de uitgeverij die geen rol speelt bij advertentie-acquisitie.
  • Er worden op de website van het vakblad geen advertenties geplaatst.

© V&VN VS, Prelum Uitgevers BV 2017

Alle rechten voorbehouden. Niets uit Dé Verpleegkundig specialist (tijdschrift, website, app en wat anderszins verschijnt onder de naam Dé Verpleegkundig Specialist) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de  rechthebbenden/uitgever te wenden.