Geaccrediteerde nascholing
Menu

Disclaimer

Dé Verpleegkundig Specialist heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbenden op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Dé Verpleegkundig Specialist wenden. Deze zal in navolgende drukken van het tijdschrift of nieuwe versies van de website dergelijke omissies corrigeren.

De inzichten in advanced nursing practice, verpleegkunde, geneeskunde, gezondheidszorg, onderwijs, didactiek en educatie zijn voortdurend aan verandering onderhevig als gevolg van onderzoek en ervaring. De redactie, auteurs en uitgever zijn uiterst zorgvuldig te werk gegaan, om ervoor te zorgen dat de in het vakblad en op de website verstrekte informatie, in overeenstemming is met de huidige kennis van zaken. Dit ontslaat de gebruiker van Dé Verpleegkundig Specialist echter niet van de verplichting om aan de hand van bestaande richtlijnen, protocollen en wetenschappelijke informatie te controleren of de daar verstrekte informatie afwijkt van de gegevens in het vakblad en op de website en daarmee vast te stellen of de inhoud nog in overeenstemming is met de huidige stand van zaken ten aanzien van kennis en handelen.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, zal noch Dé Verpleegkundig Specialist, noch V&VN VS, noch de uitgever, noch de auteur aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in het tijdschrift of de website zou kunnen voorkomen.